Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Peuteropvang

Ouderbijdrage 2021

Vanaf 1 januari 2016 wordt er onderscheid gemaakt tussen ouders die WEL onder de Wet Kinderopvang vallen en ouders die NIET onder de Wet Kinderopvang vallen.

Wel onder de Wet Kinderopvang

Voor ouders die wel onder de Wet Kinderopvang vallen hebben we de volgende afspraken gemaakt:

U ontvangt een factuur met een uurtarief van € 9,54. Op basis van deze factuur kunt u bij de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl) een Kinderopvangtoeslag aanvragen. Voor deze aanvraag heeft u de volgende gegevens nodig;

• Uw gezamenlijk toetsingsinkomen
• Uurprijs €9,54
• Peuteropvangbezoek 2 dagdelen à 3 uur per week : gemiddeld 20 uur per maand
• Het Landelijk Registratie Kinderopvangnummer (LRK Nummer):136679110
• Uw inkomensgegevens zijn alleen van belang bij het aanvragen van de Kinderopvangtoeslag. U hoeft deze niet aan ons als peuteropvang organisatie te verstrekken (!).

NIET onder de Wet Kinderopvang

Voor ouders die niet onder de Wet Kinderopvang vallen geldt de tabel ouderbijdrage peuteropvang Gemeente Bergen op Zoom 2021. Op basis van deze tabel en op basis van het gezamenlijk jaar inkomen kunnen wij de ouderbijdrage voor 2021 berekenen. Wij wijzen u erop dat uzelf verantwoordelijk bent voor het aanleveren van de juiste inkomensgegevens. Mocht u geen inkomensgegevens willen delen met ons dan wordt u ingedeeld in de hoogste tariefgroep. Uiteraard gaan wij zeer vertrouwelijk om met al uw persoonlijke gegevens.

Doelgroepkinderenbeleid

De gemeente Bergen op Zoom heeft een doelgroepkinderenbeleid vastgesteld. Dit beleid is voor kinderen met een taalachterstand, fysieke problemen of een verstandelijke problematiek, maar bijvoorbeeld ook voor kinderen in wiens thuissituatie financiële, sociale of emotionele vraagstukken zijn. Een medewerkster van Thuiszorg West-Brabant stelt, veelal samen met de pedagogisch medewerker van de peuteropvanglocatie, vast of een peuter (vanaf de leeftijd van 2,5 jaar) in aanmerking komt voor deze regeling. In dat geval wordt de peuter in samenspraak met de ouders 4 of 5 dagdelen per week geplaatst.

• Ouders van doelgroepkinderen die NIET onder de Wet Kinderopvang vallen, betalen voor het 1e en 2e dagdeel een ouderbijdrage conform de ouderbijdragetabel 2021 van de Gemeente Bergen op Zoom. Over het 3e, 4e en 5e dagdeel bent u geen ouderbijdrage verschuldigd.
• Ouders van doelgroepkinderen die WEL onder de Wet Kinderopvang vallen betalen voor het 1e en 2e dagdeel een ouderbijdrage volgens factuur met daarop de uurprijs van € 9,54. U kunt bij de Belastingdienst een inkomensafhankelijke kinderopvangtoeslag terugvragen over deze 2 dagdelen (20 uur per maand). Over het 3e, 4e en 5e dagdeel bent u geen ouderbijdrage verschuldigd.
• Ouders van doelgroepkinderen met kwijtschelding betalen niets.

Middels twee stroomschema's kunt u bepalen of u onder de Wet Kinderopvang valt. Stroomschema 1 & Stroomschema 2

Mocht bij het starten en stoppen op de peuteropvang geen sprake zijn van een volledige maand, dan wordt voor de in die maand ‘afgenomen’ dagdelen naar rato in rekening gebracht.
Als regel dient betaling van de ouderbijdrage te geschieden via machtiging tot automatische incasso. De machtiging komt automatisch te vervallen bij vertrek van uw kind van de peuteropvang. De incasso zal steeds rond het einde van de maand uitgevoerd worden.

Korting minimum inkomen

Is uw gezinsinkomen lager dan € 19.890,00 per jaar dan komt u in aanmerking voor kwijtschelding van de ouderbijdrage. Indien u meent dat dit voor u van toepassing is, kunt u contact opnemen met de administratie 0164-870023.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  .

Voorjaarsvakantie:13 t/m 21 feb 2021

Tweede Paasdag: 5 april 2021

Meivakantie:1 t/m 9 mei 2021

Bevrijdingsdag:5 mei 2021

Hemelvaart:13 mei  2021

Tweede Pinksterdag:24 mei 2021

Zomervakantie:24 jul 2021 t/m 5 sep 2021

Herfstvakantie: 23 t/m 31 okt 2021

Kerstvakantie:25 dec 2021 t/m  9 jan  2022