Dagopvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang

De Kleine Markies

Kwaliteit

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
De MO-groep (werkgeversorganisatie) heeft met de Branchevereniging en BOinK  (Belangenvereniging voor ouders in de Kinderopvang) in het Convenant gezamenlijke afspraken gemaakt over kwaliteit. In dit Convenant staan de regels voor kwaliteit beschreven, die in de optiek van de drie partijen verantwoorde kwaliteit waarborgen. Het Convenant biedt zekerheid over ontwikkelingsmogelijkheden, veiligheid en gezondheid van uw kind.

De Kleine Markies heeft dit convenant vertaald naar protocollen en werkinstructies, die eveneens in ons kwaliteitshandboek zijn opgenomen. Jaarlijks wordt de kwaliteit van de dienstverlening door de GGD gecontroleerd. Het verslag van de controle is via de website op te zoeken. Het verslag wordt tevens toegezonden aan de oudercommissie, waar het onderwerp van bespreking is.
Ten aanzien van de brandveiligheid is er een calamiteitenplan opgesteld en goedgekeurd door de brandweer. Ook worden jaarlijks alle blusmiddelen gecontroleerd. Voldoende medewerkers zijn opgeleid tot bedrijfshulpverlener (BHV-er), zodat in geval van een calamiteit mensen op de juiste wijze kunnen reageren. Regelmatig worden er ontruimingsoefeningen gehouden.

Hygiëne en veiligheid
Kindercentrum De Kleine Markies heeft in het kwaliteitshandboek werkinstructies en richtlijnen opgesteld betreffende veiligheid en hygiëne. Deze zijn voor alle medewerkers toegankelijk en iedereen moet op de hoogte zijn van de inhoud van het gehanteerde kwaliteitssysteem.

Ten aanzien van veiligheid volgt Kindercentrum De Kleine Markies de wettelijke regels. Jaarlijks wordt er een risico-inventarisatie Gezondheid, veiligheid en hygiëne uitgevoerd.

Klachtenprocedure
Hoewel personeel en leiding van Kindercentrum De Kleine Markies hun uiterste best doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, kan het toch voorkomen dat u het niet eens bent met de gang van zaken. Wanneer u klachten hebt, gaan wij ervan uit, dat u in overleg treedt met de pedagogisch medewerker of de vestigingsmanager.
U kunt telefonisch of via de website een verbeterformulier aanvragen.
Mocht u van mening zijn, dat uw klacht niet afdoende wordt afgehandeld, dan kunt u een formele klacht indienen. U kunt telefonisch het klachtenreglement van Kindercentrum De Kleine Markies opvragen. Na ontvangst van het formulier wordt gehandeld zoals in het reglement staat omschreven.
Uiteraard kunt u het klachtenreglement ook ter kennisname aanvragen.
Kindercentrum De Kleine Markies is aangesloten bij de Geschillencommissie. U kunt hierover ook informatie vinden op www.geschillencommissie.nl.

 

 

 

 

Geïnteresseerd in
De Kleine Markies?

 

U bent altijd welkom

om eens een

kijkje te komen nemen.

 

Maak dan een afspraak

via telefoonnummer

0164-870023

 

 

 

 

 

  

Voorjaarsvakantie:22 feb t/m 1 maart 2020

Tweede Paasdag: 13 april 2020

Meivakantie:25 april t/m 3 mei 2020

Bevrijdingsdag:5 mei 2020

Hemelvaart:21 mei  2020

Tweede Pinksterdag:1 juni 2020

Zomervakantie:11 jul 2020 t/m 23 aug 2020

Herfstvakantie17 t/m 25 oktober 2020

Kerstvakantie:19 dec 2020 t/m  3 januari  2021